Zone 25 JCC#4201 Location E129.54.44 N32.47.28


   
Nagasaki Hokuyodai-R.F.C Offical Site  (http://hokuyodai_rfc.sakura.net.jp/)
   
Nagasaki Hokuyodai-R.F.C Offical Site  (http://hokuyo-rfc.sakura.ne.jp/)